zirve

Eşine Ait Aracın İşyerinde Kullanılması Durumunda Yakıt,Tamir vb. Giderlerinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,878
Konum
İSTANBUL
Sayın formdaşlar

Son günlerde en çok sorulan sorulardan bir tanesi de ''Eşe ait aracın iş yerinde kullanılması durumunda yakıt, tamir vb. giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağıdır. Bu duruma S.M.M.M arkadaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekmektedir. Müfettişler artık bilanço ve Gelir tablolarında özellikli konuları inceliyorlar.

diyelim ve konuya girelim;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde;

"Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır." hükmüne yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinde ise ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin (5) numaralı bendinde, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin; (6) numaralı bendinde ise işletme ile ilgili olmak şartıyla, bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların hasılattan indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bir giderin kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olduğunun kabulü için; işin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması, giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderlerin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve Vergi Usul Kanununa göre tevsik edici belgelere dayandırılması gerekmektedir.

Buna göre, bir taşıta ait giderlerin, kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilmesi için taşıtın kiralanması veya envantere dahil edilmesi ve işte kullanılması gerekmektedir.

Öte yandan, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde; bu kanuna bağlı(I),(I/A) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamlarının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmış olup, I sayılı tarifede yer alan binek otomobillerinden alınan motorlu taşıtlar vergisinin gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması söz konusu değildir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, eşinize ait binek otomobilin bir kiralama sözleşmesi kapsamında bedelsiz olarak işletmenizin kullanımına tahsis edilmesi halinde bu otomobil dolayısıyla ödenecek motorlu taşıtlar vergisi ile ruhsat sahibi adına yapılacak kasko giderlerinin ticari kazancınızın tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, söz konusu aracın bedelsiz kullanıma tahsisi nedeniyle muvazaalı bir durumun tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı tabiidir.

Diğer taraftan; Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında, maddede sayılan mal ve hakların sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu, bu Kanunun 73 üncü maddesinde ise kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı, bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedelinin, bu mal ve hakların kirası sayılacağı, bina ve arazide emsal kira bedelinin, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin % 5'i olacağı hükme bağlanmıştır.

Yine aynı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1/d) bendinde ise bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı (305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiile 2019 yılı için 2.200 TL.) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

Buna göre, işletmelerin eşlerinden bedelsiz tahsis edilen araç için Gelir Vergisi Kanununun 73 üncü maddesine göre tespit edilecek emsal kira bedelinin, aynı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince 2019 yılı için 2.200,00 TL'yi aşması halinde eşler tarafından gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilerek beyanname verilmesi gerekir.

Yapılan sözleşmelerde bedel varsa bu bedel bedel yoksa emsal bedel üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde eşten bedelsiz kiralanan veya kiralanıp ödemesi banka kanalıyla yapılıp, daha sonra geri alınan bedeller olursa araç için yapılan tamir, bakım, benzin, yol geçiş ücretleri vb. masraflar K.K.E.G'dir
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,546
Konum
İstanbul
Ferhat Kardeşimin cevabına küçük bir ilave;

anlaşılan bahsedilen araç "Binek Oto" şartlar yerine getirilse (kira sözleşmesi) giderlerin % 30 ' yine de KKEG'dir. Yeni yasal düzenlemeye göre.
 
Üst