Özelgeler Tek Elden Çıkacak

  • Konbuyu başlatan manasse
  • Başlangıç tarihi
M

manasse

Ziyaretçi
Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından, kendilerince açık olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yetkili makamlardan yazılı olarak açıklama talebinde bulunmaları üzerine, yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüşü ifade eden özelge müessesesi, 6009 sayılı Kanunla yeniden düzenlendi.

1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemede, özelgelerin komisyon marifetiyle oluşturulması öngörüldü. Uygulanmanın usul ve esasları da Maliye Bakanlığınca geçtiğimiz hafta çıkarılan yönetmelikle belirlendi.

Buna göre özelgeler, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde, Gelir İdaresi Başkanı veya tevkil edeceği bir başkan yardımcısının başkanlığında en az üç daire başkanından müteşekkil bir komisyon marifetiyle oluşturulacak. Yani özelgeler bundan böyle tek elden çıkacak. Böylece aynı konuda mükelleflere farklı görüşler verilmesi önlenmiş olacak.
Mükelleflerin ve vergi sorumlularının özelge taleplerine uygun olarak özelge tayinine yetkili makamlarca özelge taslağı hazırlanacak. Hazırlanan özelge taslakları Komisyon tarafından değerlendirilecek. Komisyon, özelge taslaklarını oy çokluğu ile aynen veya değiştirerek onaylayabilecek.
Komisyonda oluşturulmuş özelgeler ile konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir hususta özelge talebinde bulunulması halinde, komisyon tarafından oluşturulan özelgelere uygun olmak şartıyla Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı tarafından da özelge verilebilecek.


ÖZELGE TALEP EDİLECEK MERCİ

Özelge, mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından sürekli mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklardan talep edilecek.
Diğer mükellef veya vergi sorumluları özelge talepleri için, ikametgah veya kanuni merkezlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklara; ikametgahı veya kanuni merkezi bulunmayanlar ise Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi başkanlıklarından herhangi birine başvuracak.


TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖZELGE TAYİNİ
Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklar özelge taleplerini, kapsam, yetki ve talep merci bakımından değerlendirecek. Söz konusu şartlara aykırı bir durumun varlığı halinde, başvuru sahibine yazılı ve gerekçeli olarak gerekli bildirim yapılacak.
Özelge talep edilen vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlıkça; konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından ilk defa özelge talep edilen hususlara ilişkin olarak özelge taslağı hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilecek ve Komisyonun onayından sonra özelge tayin edilecek.

Komisyonca onaylanmış özelgeler emsal teşkil etmek üzere Özelge Otomasyon Sisteminde bu amaçla hazırlanan emsal özelge havuzuna konulacak.
Vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıklar, Komisyonda oluşturulmuş sirküler veya özelgeler ile konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir hususta özelge talebinde bulunulması halinde, Komisyon tarafından oluşturulan sirküler veya emsal özelge havuzunda yer alan özelgelere uygun olmak şartıyla özelge verebilecekler.


Metin Taş
Uludağ Üniversitesi İİBF
Maliye Bölüm Başkanı

Yaklaşım
 

Benzer konular

Üst